Geen verdere uitbreiding Robbeekkouter Rossem

Op 28 mei 2021

Het gemeentebestuur is niet ingegaan op de vergunningsaanvraag van Agroservice om de exploitatie van het bedrijf in de Robbeekkouter in Rossem uit te breiden. De exploitatie van dit landbouwloonwerkbedrijf zorgt reeds geruime tijd voor hinderklachten, vooral inzake geurhinder en geluidshinder gekoppeld aan de transporten.  “De gemeente acht het nu dan ook niet gepast om vergunning te verlenen voor een verdere uitbreiding van de exploitatie”, aldus Burgemeester Van den Brande.

De vergunningsaanvraag

De gemeente Meise ontving in januari 2021 een omgevingsvergunningsaanvraag van het bedrijf Agroservice in Rossem. De vergunningsaanvraag had betrekking op verschillende zaken:

- Stedenbouwkundige handelingen: de regularisatie van de plaatsing van een biofilter en van 2 mestzakken en demping van een deel van de infiltratievoorziening;

- De exploitatie: een nieuwe wasplaats voor voertuigen, een bijkomende mazouttank, bijkomende opslag van dierlijke mest en een inrichting voor het bewerken van dierlijke mest;

- Het bijstellen van de milieuvoorwaarden: versoepeling van de huidige nachtelijke transportbeperkingen. Het gemeentebestuur had in augustus van vorig jaar bijzondere voorwaarden opgelegd aan het bedrijf. Agroservice vroeg om deze bijzondere voorwaarden te versoepelen.

De beslissing

Tijdens het openbaar onderzoek ontving de gemeente 220 bezwaarschriften. Na evaluatie van de bezwaren en adviezen, kwam het college van burgemeester en schepenen tot het volgende besluit:

- De biofilter zuivert de lucht van de lagune met digestaat en is bijgevolg nuttig en wordt net als de aanpassing van de infiltratievoorziening voorwaardelijk vergund.
- Gelet op de huidige geurhinderproblematiek, wordt de vraag tot permanente plaatsing van mestzakken geweigerd.
- Van een nieuwe wasplaats, een bijkomende mazouttank of het scheiden van de dierlijke mest kan momenteel geen sprake zijn.
- Ook op het verzoek tot versoepeling van de nachtelijke transporten wordt niet ingegaan. De zware transporten langs de Robbeekkouter (die niet voorzien is voor die doeleinden) veroorzaken lokaal geluidshinder waardoor de nachtrust onderbroken wordt en dit heeft een negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van omwonenden.

“Het gemeentebestuur wil een evenwicht tussen de exploitatie van het bedrijf enerzijds en de impact op de omgeving anderzijds, waarbij geen abnormale burenhinder meer ontstaat” zegt Schepen Anciaux. "Intussen blijft de gemeente verder ijveren voor een duurzame oplossing” aldus Schepen Jonathan De Valck.

Meer info over de beslissing vindt u op de gemeentelijke website.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is